Trenger du sykemelding?

Da bær du først sjekke om du har brukt opp egenmeldingene dine. Er du i tvil, kan arbeidsgiveren din hjelpe deg. Du må ta kontakt med oss den første dagen du trenger sykmelding fra lege. Noen ganger kan du ikke møte på legekontoret fordi du er for syk, andre ganger kan det hende du må vente til dagen etter for en legetime. Men, du kan alltid ringe, slik at datoen for behove for sykmelding blir notert i din journal. I følge NAVs regelverk for sykmeldinger, har ikke legen anledning til å tilbakedatere sykmeldinger, medmindre det foreligger særdeles gode grunner. Når det er spørsmål om sykemelding, er hovedregelen at legen ønsker å se deg til en time for å kunne gjøre en god medisinsk vurdering som grunnlag for sykmeldingen. Det gjelder også forlengelse av sykmeldinger. På nav.no finner du mer informasjon om lover, regler og rettigheter for sykmelding. Følg denne linken: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Sykmelding+-+ulike+former